Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Opdrachtnemer”:
AM2Change, een VOF opgericht naar Nederlands recht, die Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

“Opdrachtgever”:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van Diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden ten behoeve van de Coachee/Deelnemer. Indien de Opdrachtgever een en dezelfde natuurlijke persoon is als de Coachee/Deelnemer, dient in onderstaande clausules onder Opdrachtgever ook Coachee/Deelnemer te worden verstaan en vice versa.

“Trainer/Coach”:
De persoon, handelend namens AM2Change, aangesloten bij de ST!R, die aangewezen is door Opdrachtnemer ten behoeve van de uitvoering van een Dienst.

“Deelnemer/Coachee”:
De natuurlijke persoon die deelneemt aan een Dienst of Diensten, zijnde een begeleidingstraject op het gebied van training, coaching of aanverwante werkzaamheden, al dan niet in opdracht van Opdrachtgever.

“Dienst” of “Diensten”:
Alle werkzaamheden (waaronder mede wordt verstaan training, workshop of coachingtraject, etc.) waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de opdracht, een en ander in de ruimste zin des woords.

“Overeenkomst”:
De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer tot het verlenen van de specifieke Dienst of Diensten door Opdrachtnemer ten behoeve van de Deelnemer/Coachee.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Dienst
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor een Dienst komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

3.2 Opdracht
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

3.3 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: De Duur van de Dienst:

Opdrachtnemer en Coachee/Deelnemer en, indien van toepassing, Opdrachtgever, komen in de Overeenkomst de duur van de Dienst overeen.

Artikel 5: Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

het programma van de Dienst tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;
de planning van de Dienst voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
bij onvoldoende aanmeldingen een Dienst af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande Dienst niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

Artikel 6: Annulering/ terugbetaling:

De opdrachtgever kan een Dienst schriftelijk voor de aanvang ervan annuleren. De ontvangstdatum is bepalend voor de annulering.

De volgende annuleringskosten zijn verschuldigd:

geen kosten bij annulering op een tijdstip tot 6 weken voor de start van de Dienst
75% van de totale kosten bij annulering op een tijdstip tussen 6 weken en 4 weken voor de start van de Dienst
100% van de totale kosten bij annulering vanaf 4 weken voor de start van de Dienst.
eventuele terug te betalen kosten worden binnen 4 weken gerealiseerd.

Artikel 7: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3. De prijzen zijn in de offerte opgenomen.

Artikel 8: Auteursrecht

8.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

8.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9: Persoonsregistratie

9.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de Deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

9.2 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van Diensten. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 10 : Betaling

Betaling dient te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum en vóór aanvang van de Dienst, op een door de Opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

Na het verstrijken van 30 (dertig) dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim.

Van deze betalingstermijn kan slechts met voorafgaande instemming van AM2Change worden afgeweken.

Artikel 11: Incassokosten

Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten verbandhoudend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% (vijftien procent) van de openstaande facturen. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 12: Verantwoordelijkheid

De Deelnemer/Coachee draagt de verantwoordelijkheid, rekenschap en autoriteit over diens eigen gedrag en de consequenties hiervan, zowel tijdens de duur van de Dienst of Diensten als daarna.

Artikel 13: Extern consult

Mocht de Opdrachtnemer tijdens de Dienst een probleem of ziektebeeld vermoeden dat niet onder het werkterrein en/of de deskundigheid van de Opdrachtnemer vallen, dan zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever en de Deelnemer/Coachee daarop attenderen en aangeven dat consult elders wenselijk is.

Artikel 14: Geheimhouding

Opdrachtnemer is, behoudens eventuele verplichtingen die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever, Deelnemer/Coachee of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever en/of Deelnemer/Coachee is meegedeeld of als dit voorvloeit uit de aard van de informatie.

Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Deelnemer/Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, indien dit niet dezelfde persoon is als de Deelnemer/Coachee, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Deelnemer/Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Op alle andere communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing.

Artikel 15: Ontbinding

Ontbinding van de zijde van de Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden, waarbij 50% (vijftig procent) van de kosten van de resterende Dienst of Diensten in rekening zullen worden gebracht na ontvangst van de schriftelijke opzegging.

Ontbinding van de zijde van de Opdrachtnemer kan te allen tijde schriftelijk geschieden aan het adres van de Opdrachtgever, indien de Opdrachtnemer niet verder wenst te gaan met de overeengekomen Dienst of Diensten. Er zullen in dit geval geen resterende kosten in rekening worden gebracht aan de Opdrachtgever.

Artikel 16: Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.

Artikel 17: Presentie / Route bij afwezigheid bij trainingen.

Bij trainingen is een 100% aanwezigheid vereist. In gevallen van overmacht gelden de volgende regels bij afwezigheid:

De Deelnemer bestudeert de stof van de dag of het dagdeel waarop hij afwezig was;
De Deelnemer stelt vragen op over deze stof;
Bij schriftelijke opdrachten stuurt de Deelnemer antwoorden naar info@AM2Change.nll;
Op initiatief van de Deelnemer maakt de Deelnemer een afspraak met een van de trainers.
Tijdens deze afspraak word de Deelnemer bijgepraat, en wordt de belangrijkste stof uitgelegd.
Het betreft een afspraak van max. 1,5 uur;
De Deelnemer regelt een afspraak met een collega-deelnemer om de oefeningen die er tijdens die dag gedaan zijn, te oefenen;
Dit alles heeft de Deelnemer gedaan voordat de volgende lesdag start.

Artikel 18: Studiebelasting

Studiebelasting voor alle workshops en trainingen is het geleerde integreren in de dagelijkse praktijk en eigen maken door middel van oefenen. Er worden geen richtlijnen qua uren studiebelasting gegeven vanuit AM2Change.

Artikel 19: Vrijstellingen

Voor trainingen en coaching zijn vrijstellingen niet van toepassing.
 

Artikel 20: Examinering /Certificering

Iedere training/workshop wordt afgesloten met een bewijs van deelname of certificaat
Examen leidt niet tot een in Nederland wettelijke of branche erkende bevoegdheid.

Artikel 21: Klachtenprocedure

Eventuele klachten dienen binnen 30 dagen na de verrichting van de Dienst(en) te worden ingediend bij de klachtenfunctionaris van AM2Change, klachtenfunctionaris@AM2Change.nl . De opdrachtgever, die binnen deze termijn geen klacht heeft ingediend, wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de verrichte dienst.
Een klacht als bedoeld in het eerste lid, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
Indien de klacht niet tijdig wordt gemeld, vervallen alle rechten van de opdrachtgever ter zake.
AM2Change is verplicht binnen 30 dagen schriftelijk en met redenen omkleed een standpunt kenbaar te maken over de ingediende klacht, indien wenselijk zal het AM2Change de klager in de gelegenheid stellen gehoord te worden. In bijzondere gevallen is verlenging van genoemde termijn mogelijk.

Artikel 22: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Het Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

AM2Change
Februari 2016